En av sex får kontant veckopeng

Vart sjätte barn i Sverige, 16 procent, får kontant vecko- eller månadspeng. Bland barn i åldern 15–17 år handlar det om 4 procent, medan 87 procent får en digital peng. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.

– Kontanthanteringen är inne i ett tydligt generationsskifte. Barn och unga skolas tidigt in i den digitala pengavärlden, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.
 
Sifoundersökningen visar att 39 procent av svenska barn oftast eller alltid får sin vecko-, månads-, eller fickpeng digitalt. Det kan jämföras med att 16 procent av barnen får kontanter. 41 procent av barnen får ingen peng av sina föräldrar.

Digitala veckopengar är vanligare ju äldre barnet blir. Bland barn i åldern 0–5 år får 6 procent digitala pengar, medan motsvarande siffra för barn i åldern 15–17 år är 87 procent.

– När dagens barn är äldre kommer de antagligen att få uppleva ett kontantlöst samhälle. Men än så länge finns ett samhällsbehov av kontanter, dels för att dagens digitala system är sårbara i händelse av kris, dels för att det fortfarande finns stora grupper människor i digitalt utanförskap, säger Johan Nilsson.

Hösten 2019 antog riksdagen en ny lag som innebär att sex stora banker ska se till att svenskarna inte har för långt från sin bostad till närmaste ställe att ta ut kontanter. Just nu bereds ett förslag till ny riksbankslag på Regeringskansliet, där Riksbanken föreslås få ett större ansvar för kontanthanteringen.

– Efterfrågan på kontanter minskar stadigt och hanteringen har blivit en förlustaffär för privata aktörer. Nu måste staten gå in och finansiera den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes den 15–24 juni 2020 som en webbaserad undersökning. 1 008 föräldrar som har barn i åldern 0–17 ombads tänka på det barn som senast hade födelsedag och fick svara på följande fråga: I vilken form får ditt barn vanligtvis vecko-, månads- eller fickpeng?

0–5 år6–11 år12–14 år15–17 årAlla (0–17 år)
Får alltid kontanter6%22%4%2%9%
Får oftast kontanter4%15%5%2%7%
Får alltid digitala pengar3%14%48%66%26%
Får oftast digitala pengar3%12%26%21%13%
Får lika ofta kontanter som digitala pengar0%6%6%2%3%
Får ingen vecko-, månads- eller fickpeng84%30%10%6%41%
Tveksam/vet ej1%1%1%0%1%

Källa: Bankomat.