Våra säkerhetslösningar

Säkerhet är centralt för vår verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån väletablerade säkerhetsstandarder och rutiner och vi följer Svenska Bankföreningens normer och riktlinjer för säkerhetsarbete. Genom kontinuerligt samarbete med våra partners, polis och olika säkerhetsorganisationer håller vi oss ständigt uppdaterade om vad som sker i omvärlden kring kontantautomater.

Integritet

Kundernas förtroende är grunden i vår verksamhet. Förtroende bygger på respekt och ansvar. Vi upprätthåller vår skyddsnivå genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi tillämpar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Sekretess

Våra sekretessbestämmelser är viktiga för att värna om kundernas förtroende för kortföretagen och den bank eller det finansiella institut där de är kunder. I övrigt bygger hanteringen av sekretess på våra behov av att kunna styra, hantera och kontrollera våra risker, samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Certifieringar

Bankomat AB är certifierat enligt PCI-DSS, en standard som är ett krav från samtliga kortutgivande organisationer. En certifiering utgör ett bevis på att vi hanterar vår samlade drift och kortinformation i enlighet med högt ställda säkerhetskrav.